Chat with us, powered by LiveChat

Pardavimo ir naudojimo sąlygos

1. Bendrosios nuostatos.

1.1. Šios pirkimo ir pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato asmens, įsigyjančio prekes boldcup.eu elektroninėje parduotuvėje (toliau – Pirkėjas) ir UAB „Miko ir Tado leidyklos“ spaustuvė, įmonės kodas 123946644, esanti adresu Maišinės k. 1-2, Trakų r. Sav., elektroninės prekybos veiklą vykdanti elektroninės parduotuvės tinklalapyje boldcup.eu (toliau – Pardavėjas) tarpusavio teises, pareigas, atsakomybę, prekių pristatymo, keitimo ir grąžinimo sąlygas. Pirkėjui perkant elektroninėje parduotuvėje taikomos taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo metu.

1.2. Prieš pradėdamas pirkti/naudotis elektroninės parduotuvės boldcup.eu teikiamomis paslaugomis, Pirkėjas privalo atidžiai perskaityti ir susipažinti su šiomis taisyklėmis.

1.3. Pirkėjas patvirtina, jog susipažino bei sutinka laikytis nurodytų taisyklių nuostatų, susipažinęs bei pažymėjęs varnelę prie teiginio „Susipažinau su prekių pirkimo – pardavimo sąlygomis bei Privatumo politikos taisyklėmis ir su jomis sutinku“. Tokiu būdu patvirtintos Taisyklės yra Šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu elektroninėje parduotuvėje susijusios sąlygos.

1.4. Iškilus būtinybei ar esant Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos, tarptautinės teisės ar kituose teisės aktuose numatytoms aplinkybėms, Pardavėjas turi teisę pakeisti, taisyti ar papildyti šią sutartį. Nauja Taisyklių redakcija įsigalioja ją paskelbus boldcup.eu tinklalapyje.

1.5. Pagal šią sutartį, Pirkėju gali būti tik šie asmenys – 1) veiksnus fizinis asmuo; 2) juridinis asmuo; 3) aukščiau nurodytų asmenų tinkamai įgalioti atstovai. Pateikdamas užsakymą Pirkėjas patvirtina, jog jis atitinka vieno iš šiame punkte nurodytų reikalavimų, leidžiančių būti pirkėju ir turi teisę pirkti elektroninėje parduotuvėje.

1.6. Pirkėjas privalo susipažinti su Pardavėjo patvirtinta ir viešai paskelbta Privatumo politika. Pirkėjas patvirtina, jog susipažino bei išreiškia sutikimą su konkrečiais Pirkėjo Asmens duomenų panaudojimo būdais pažymėjęs varnelę prie teiginio „Susipažinau su prekių pirkimo – pardavimo elektroninėje parduotuvėje bei Privatumo politikos taisyklėmis elektroninėje parduotuvėje boldcup.eu ir su jomis sutinku.“

1.7. Jei Pardavėjui numatyta teisė ar pareiga pateikti Pirkėjui informaciją ar dokumentus elektroniniu paštu, visais atvejais už veikiančio ir Pirkėjui priklausančio elektroninio pašto adreso pateikimą Pardavėjui atsako pats Pirkėjas.

1.8. Privatumo politikoje numatytos taisyklės yra neatsiejama šios sutarties dalis ir jos aiškinamos atsižvelgiant viena į kitą.

2. Prekių užsakymas, pirkimo – pardavimo teisinių santykių atsiradimo momentas.

2.1. Pirkėjas gali užsisakyti prekes boldcup.eu tinklalapyje, internetu užsiregistruodamas elektroninėje parduotuvėje (įvesdamas savo registracijos vardą ir slaptažodį);

2.2. Pirkėjas, užsisakydamas prekes vienu iš Taisyklių punktuose nurodytų būdu, atitinkamuose Pardavėjo pateiktuose informacijos laukuose privalo nurodyti Privatumo politikoje numatytus tinkamam prekių užsakymo įvykdymui būtinus savo Asmens duomenis. Pirkėjui tinkamai nenurodžius Pardavėjo reikalaujamų duomenų, Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti Pirkėjo užsakymą.

2.3. Kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą prekę ar paslaugą ir suformavęs prekių krepšelį, įvykdo visus užsakymo žingsnius, laikoma, kad tarp Pardavėjo ir Pirkėjo atsirado pirkimo – pardavimo teisiniai santykiai ir sudaryta pirkimo – pardavimo sutartis.

3. Pirkėjo teisės.

3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes bei užsakyti paslaugas internetiniame puslapyje boldcup.eu šių taisyklių nustatyta tvarka.

3.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti sutarties, užsakymo šių taisyklių nustatyta bei teisės aktų nustatyta tvarka.

3.3. Pirkėjas turi teisę grąžinti arba prašyti pakeisti iš elektroninės parduotuvės gautas prekes tik tuo atveju, jeigu įsigytos prekės yra nekokybiškai pagamintos Pardavėjo bei prekės nebuvo sugadintos arba iš esmės nepasikeitė jų išvaizda dėl Pirkėjo kaltės.

3.4. Pirkėjas turi ir kitas teises, numatytas šiose Taisyklėse, Europos Sąjungos, tarptautiniuose teisės aktuose.

4. Pirkėjo įsipareigojimai.

4.1. Pirkėjas naudodamasis boldcup.eu tinklalapiu privalo vykdyti iš šios sutarties kylančius įsipareigojimus, laikytis šių taisyklių, privatumo politikos bei teisės aktų reikalavimų.

4.2. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo prie elektroninės parduotuvės tinklalapio boldcup.eu duomenų. Už šiame punkte numatytų reikalavimų nesilaikymo bei dėl to Pirkėjui, Pardavėjui ar tretiesiems asmenims kilusią ar ateityje kilsiančią žalą atsako Pirkėjas.

4.3. Pirkėjas privalo informuoti Pardavėją bei pateikti teisingą bei išsamią informaciją, kuri yra reikalinga vykdant iš pirkimo-pardavimo sutarties kylančias teises ir pareigas (vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, kontaktiniai duomenys ir kt.). Pirkėjas, nesilaikydamas šiame punkte nurodytos pareigos, negali reikšti pretenzijų Pardavėjui, jei žala atsirado dėl šiame punkte nurodytos informacijos nepranešimo Pardavėjui.

4.4. Pirkėjas, užsakęs prekes ar paslaugas, privalo sumokėti prekių bei jų pristatymo kainą, taip pat kitas pinigines sumas (jei jos nurodytos) ir tinkamai prekes ar paslaugas priimti.

4.5. Pirkėjo, perkami produktai turintis plastiko (visi popieriniai puodeliai, pagaminti iš kartono su PE ar PLA dengimu) privalo būti aiškiai pažymėti „GAMINYJE YRA PLASTIKO“ ir uždėtas specialus (ES) 2019/904 direktyvos patvirtintas ženklinimas, kaip tą nurodo boldcup.eu apibendrintos taisyklės. Visą su ženklinimu susijusią informaciją rasite čia https://www.boldcup.eu/lt/individualus-dizainas, bei prisijungę prie savo boldcup.eu paskyros. Gamintojas neprisiima jokios atsakomybės dėl tokių produktų ženklinimo reikalavimų nesilaikymo.

4.6. Pirkėjas pirkdamas produktus, kurie yra padengti vandens pagrindo danga (paper2paper), privalo įsitikinti, kad jo valstybėje (nacionalinėje teisėje) įgyvendinant (ES) 2019/904 direktyva, tokie produktai ne priskirti prie plastiko turinčių gaminių ir jiems (ES) 2019/904 direktyvoje nustatytas ženklinimas nėra taikomas. Gamintojas neprisiima jokios atsakomybės dėl tokių produktų ženklinimo reikalavimų nesilaikymo.

5. Pardavėjo teisės.

5.1. Pardavėjas turi teisę keisti, sustabdyti ar nutraukti tam tikrų tinklalapio boldcup.eu funkcijų veikimą ar dalį jų, taip pat keisti tinklalapyje esančių elementų išdėstymą.

5.2. Pardavėjas turi teisę be išankstinio įspėjimo sustabdyti arba nutraukti tinklalapio boldcup.eu veiklą. Tokiu atveju, visi priimti ir patvirtinti Pirkėjų užsakymai užbaigiami vykdyti, o nauji užsakymai nėra priimami.

5.3. Pardavėjas turi teisę keisti paslaugų teikimo apimtį ar būdą, sustabdyti, nutraukti paslaugų ar jų dalies teikimą, apmokestinti paslaugas ar paslaugų dalį.

5.4. Pardavėjas nesuteikia jokių garantijų, kad elektroninė parduotuvė veiks nenutrūkstamai ar kad duomenų perdavimas vyks be klaidų. Pardavėjas neatsako už jokius Pirkėjo nuostolius, susijusius su elektroninės parduotuvės veikimu ar sutrikimu ir (ar) duomenų perdavimo klaidomis.

5.5. Pardavėjas turi teisę savo nuožiūra nustatyti minimalų prekių krepšelio dydį, t.y. minimalią sumą, kurią pasiekus bus vykdomas Pirkėjo užsakymas.

5.6. Jei Pirkėjas bando pakenkti elektroninės parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas gali be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti (nutraukti) jam galimybę naudotis elektronine parduotuve ir neatsako už jokius su tuo susijusius Pirkėjo nuostolius.

5.7. Pardavėjas individualaus Pirkėjo dizaino netikrina, tačiau turi teisę atsisakyti gaminti produktą, jei Pirkėjas vadovaudamasis 4.5 punktų tinkamai nepaženkliną produkto.

5.8. Pardavėjas turi kitų teisių, įtvirtintų šiose Taisyklėse, Privatumo politikoje, kituose dokumentuose ar teisės aktuose.

6. Pardavėjo įsipareigojimai.

6.1. Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir kitų dokumentų nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis boldcup.eu teikiamomis paslaugomis.

6.2. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumą ir Pirkėjo asmeninius duomenis tvarkyti Privatumo politikos ir teisės aktų nustatyta tvarka.

6.3. Taisyklių bei teisės aktų nustatyta tvarka Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu ir priimti Pirkėjo grąžinamas prekes.

6.4. Jei Pardavėjas dėl svarbių aplinkybių negali pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, jis įsipareigoja pasiūlyti Pirkėjui analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti prekę, kuri buvo siūloma kaip analogiška arba panaši, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 14 (keturiolika) darbo dienų, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas, ir visais atvejais atšaukti užsakymą.

6.5. Pirkėjui pasinaudojus Taisyklių 3.3. punkte numatyta teise, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 10 (dešimt) darbo dienų, skaičiuojamų nuo grąžinamos prekės gavimo dienos.

6.6. Pardavėjas įsipareigoja vykdyti kitas šiose Taisyklėse, Privatumo politikoje ir teisės aktuose Pardavėjui keliamas pareigas.

7. Prekių dizainas ir užsakymas.

7.1. Pirkėjas, užsakydamas prekes, gali pateikti savo norimą prekės dizainą arba pasirinkti iš Pardavėjo siūlomų dizaino variantų.

7.2. Pirkėjas, užsakydamas prekes su savo individualiu dizainu, privalo pateikti dizaino failą, paruoštą pagal skiltyje „Šablonai“ pateiktus reikalavimus. Pardavėjas turi teisę atmesti užsakymą ir jo nevykdyti, jei Pirkėjo pateiktas dizaino failas nėra paruoštas pagal „Šablonai“ skiltyje nurodytas taisykles.

7.3. Tuo atveju, jei prekės dizainą pateikia Pirkėjas, Pirkėjas prisiima visišką atsakomybę, kylančią dėl prekės dizaino autorinių teisių pažeidimų. Visos pretenzijos, ieškiniai ar kiti dokumentai, kurie yra pareiškiami Pardavėjui, dėl Pirkėjo pateikto dizaino turinio yra tiesiogiai peradresuojami Pirkėjui.

7.4. Pardavėjas manydamas, jog Pirkėjo pasirinkto dizaino turinys yra įžeidžiančio, diskriminuojančio, rasistinio, ksenofobinio, neapykantą ar nesantaiką kurstančio ar kitokio, normalioje visuomenėje neigiamai vertinamo pobūdžio, turi teisę atsisakyti gaminti Pirkėjo nurodyto dizaino prekes.

7.5. Pirkėjo užsakytų prekių gamybą Pardavėjas pradeda esant šių aplinkybių visumai: 1) Gaunamas apmokėjimas; 2) Pardavėjas patvirtina prekių dizainą.

8. Prekių kainos apmokėjimo tvarka ir terminai.

8.1. Prekių kainos internetinėje parduotuvėje nurodomos be PVM. Suformavus pirkinių krepšelį bei nurodant galutinę prekių užsakymo kainą, mokėtina suma nurodoma su PVM. PVM skaičiuojamas pagal galiojančias teisės aktų nuostatas.

8.2. Pirkėjas už prekes turi sumokėti nedelsiant, pateikdamas užakymą, per elektroninės bankinkystės sistemą ar kreditine kortele. Pateikiant užsakymą ir mokėjimo būdą pasirinkus elektronine bankininkyste, Pirkėjas automatiškai yra nukreipiamas į elektroninės bankininkystės prisijungimo sistemas.

8.3.Apmokėjimas naudojantis elektronine bankininkyste – tai išankstinis apmokėjimas pasinaudojant Pirkėjo naudojama elektroninės bankininkystės sistema. Mokant už prekes šiuo būdu, Pirkėjui elektroninės bankininkystės sistemoje sugeneruojamas mokėjimas pagal jo apmokamą užsakymą. Pinigus Pirkėjas perveda į atitinkamame jo pasirinktame banke esančią Pardavėjo sąskaitą. Atsakomybė už duomenų saugumą šiuo atveju tenka atitinkamam bankui, kadangi visos piniginės operacijos vyksta banko elektroninės bankininkystės sistemoje.

8.4. Kai Pardavėjas gauna apmokėjimą už prekes ar paslaugas, yra patvirtintas bei gautas tinkamo formato bei dizaino failas, pradedama gamyba, formuojamas prekių siuntinys bei prekių pristatymo terminas.

8.5. Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, sutinka bei neprieštarauja, kad prekių pirkimo dokumentai – PVM sąskaitos faktūros būtų siunčiamos Pirkėjo nurodytu elektroniniu paštu arba perduodamos kartu su užsakytomis prekėmis. PVM sąskaitose faktūrose nurodomos pasirinktos prekės, jų kiekis, suteikiamos nuolaidos, galutinė prekių kaina, įskaitant visus mokesčius, ir kiti buhalterinę apskaitą reglamentuojančių teisės aktų patvirtinti būtini pateikti duomenys.

8.6. Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria, kad Pirkėjui pateikus prekės užsakymą ir Pardavėjui jį patvirtinus, prekės kaina gali pakisti, atsižvelgiant į prekės kainai įtakos turinčius objektyvius rodiklius, tokius kaip prekės savikainos padidėjimas, informacinių sistemų techninė klaida, papildomos su prekės pardavimu Pirkėjui susijusios išlaidos. Pirkėjui tokiu atveju nesutinkant įsigyti prekę nauja kaina, bet kuri iš sutarties šalių, įspėjusi apie tai kitą sutarties šalį, turi teisę nutraukti prekės pirkimo-pardavimo sutartį. Šalys susitaria, kad nuostoliai, susiję su pirkimo-pardavimo sutarties nutraukimu šiame punkte numatyta tvarka, neatlyginami.

9. Prekių pristatymas.

9.1. Pirkėjas, užsakymo metu pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą. Už prekių pristatymą moka Pirkėjas, jeigu Pirkėjas ir Pardavėjas nesusitaria kitaip.

9.2. Prekės pristatomos per 20 kalendorinių dienų terminą nuo šių Taisyklių 7.4. punkte nurodytų sąlygų visumos egzistavimo dienos.

9.3. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Priimant prekes būtina pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimą). Jei Pirkėjas prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos Pirkėjo nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam asmeniui.

9.4. Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas, taip pat gali būti siunčiamos paštu.

9.5. Į prekių pristatymo į Pirkėjo nurodytą vietą paslaugos mokestį neįeina užsakytų prekių užnešimas – šią paslaugą Pirkėjas gali užsisakyti papildomai.

9.6. Pardavėjas pateikia prekes Pirkėjui vadovaudamasis prekių aprašymuose nurodytais terminais. Šie terminai yra preliminarūs, be to, netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Patvirtindamas šias Taisykles Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.

9.7. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

9.8. Prekių pateikimo Pirkėjui metu Pirkėjas pasirašo siuntos perdavimo – priėmimo dokumentą. Pastebėjęs, kad pateiktos prekės pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), prekė(-ės) yra pažeista (-os) ir/ar prekė (-ės) yra netinkamos komplektacijos, Pirkėjas turi teisę grąžinti prekes šių Taisyklių 11 skyriuje numatyta tvarka.

9.9. Tuo atveju, jei prekės yra sugadinamos, pradanginamos arba atsiranda kitos priežastys, dėl kurių prekės nėra pristatomos pirkėjui, dėl trečiojo asmens (vežėjo kaltės), Pardavėjas suderinęs veiksmų planą su Pirkėju įsipareigoja:

a) informuoti Pirkėją apie aplinkybes, dėl kurių prekių pristatymas yra negalimas laiku bei pratęsti prekių pristatymo terminą, išsiunčiant naujai pagamintas prekes;

arba

b) informuoti Pirkėją apie aplinkybes, dėl kurių prekių pristatymas yra negalimas laiku bei grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus už užsakytas ir laiku nepristatytas tinkamos kokybės prekes. Grąžinant Pirkėjui sumokėtus pinigus, užsakytos prekės nepristatomos.

9.10. Prekių kiekio atitikimas užsakymui, sąskaitai, krovinio-važtaraščiui ir akivaizdūs Prekių trūkumai ir trūkumai padaryti transportavimo metu, tikrinami Prekių perdavimo Pirkėjui metu ir dėl šių trūkumų Pirkėjas privalo pažymėti Prekes lydinčiuose dokumentuose (krovinio važtaraštyje) ar kitose kurjerio pateiktuose dokumentuose ar nurodytose vietose. Pirkėjas turi teisę dėl šių trūkumų pareikšti pretenziją Pardavėjui raštu ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Prekių gavimo dienos, su sąlyga, kad apie šiuos trūkumus pažymėjo Prekes lydinčiuose dokumentuose ar kurjerio nurodytoje vietoje.

9.11. Visa atsakomybė dėl prekių sugadinimo, pažeidimo ar sugedimo pereina Pirkėjui nuo to momento, kai prekė perduota Pirkėjui.

10. Prekių kokybė, garantijos.

10.1. Kiekvienos elektroninėje parduotuvėje parduodamos prekės duomenys bendrai nurodomi prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.

10.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad elektroninėje parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.

10.3. Pardavėjas tam tikroms prekių rūšims suteikia tam tikrą laiką galiojančią daiktų kokybės garantiją, kurios konkretus terminas ir kitos sąlygos nurodomi tokių prekių aprašymuose.

10.4. Tais atvejais, kai remiantis teisės aktais konkrečių prekių atžvilgiu nustatomas tam tikras tinkamumo naudoti terminas, Pardavėjas įsipareigoja tokias prekes parduoti Pirkėjui taip, kad jam būtų suteikta reali galimybė tokiomis prekėmis pasinaudoti iki tinkamumo naudoti termino pabaigos.

11. Teisė atsisakyti sutarties, prekių grąžinimas ir keitimas.

11.1. Pirkėjas per 14 kalendorinių dienų terminą po prekių perdavimo Pirkėjui dienos gali grąžinti tik nekokybiškas prekes. Norėdamas grąžinti nekokybiškas prekes, prekes su trūkumais, Pirkėjas turi užpildyti laisvos formos prašymą priimti grąžinamas prekes ir pateikti jį kartu su grąžinama preke (-ėmis). Laisvos formos prašyme turi būti nurodytos konkrečios prekių grąžinimo priežastys, pastebėti defektai bei kitos svarbios aplinkybės, turinčios įtaką vertinant grąžinamų prekių priėmimo klausimą.

11.2. Nepriklausomai nuo užsakytų prekių kiekio, Pirkėjas gali grąžinti tik nekokybiškų, pažeistų ar sugadintų prekių užsakymo dalį. Pardavėjas priima tik nekokybiškas, pažeistas ar sugadintas prekes, o ne visą užsakytų prekių kiekį (kokybiškos, nesugadintos ar nepažeistos prekės negali būti grąžinamos). Pardavėjas Pirkėjui kompensuoja tik už nekokybiško, pažeisto ar sugadinto užsakymo kiekio dalį, pagal šiose Taisyklėse numatytą tvarką.

11.3. Pirkėjui grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų:

   11.3.1. Grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje;
   11.3.2. Prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;
   11.3.3. Prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos;
   11.3.4. Grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo gauta Pirkėjo;
   11.3.5. Grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą ir užpildytą laisvos formos prašymą priimti grąžinamas prekes.
   11.3.6. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko šiame straipsnyje nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.

11.4. Visos dovanos, kurios buvo pateiktos kartu su įgyta preke, turi būti grąžintos tuo pat metu.

11.5. Grąžindamas prekes Pirkėjas privalo nurodyti siuntėjo adresą ir tinkamai supakuoti prekę, kad ji nebūtų pažeista siuntimo metu. Pardavėjas negrąžins pinigų už prekes, kurios buvo pažeistos siuntimo metu. Pardavėjas neatsako už siuntinius, kurie buvo išsiųsti netinkamai supakuoti, netinkamai nurodžius adresą, taip pat jei siuntiniai buvo prarasti ar sugadinti siuntimo metu.

11.6. Patvirtindamas šias Taisykles Pirkėjas sutinka, kad pinigai būtų grąžinami į Pirkėjo banko sąskaitą.

11.7. Pardavėjas turi teisę negrąžinti vartotojui jo sumokėtų sumų tol, kol prekės negrąžintos Pardavėjui ir nėra atitinkamai patikrintos.

11.8. Pirkėjui tenka visos su prekės grąžinimu susijusios išlaidos ir rizika, išskyrus atvejus, kai yra grąžinamos nekokybiškos prekės arba prekės su trūkumais.

11.9. Pirkėjas apie sutarties atsisakymą Pardavėjui praneša Pardavėjo tinklalapyje nurodytais kontaktais.

11.10. Jeigu Pirkėjas atsisakė pirkimo – pardavimo sutarties, kol prekė dar nebuvo išsiųsta Pardavėjui, Pardavėjas tokį Pirkėjo atsisakymą įformina kaip užsakymo atmetimą ir atitinkamai informuoja apie tai Pirkėją jo nurodytu elektroninio pašto adresu. Pirkėjas atlygina visus Pardavėjo patirtus tiesioginius nuostolius, atsiradusius dėl užsakymo atšaukimo.

12. Atsakomybė.

12.1. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis elektroninės parduotuvės tinklalapiu boldcup.eu.

12.2. Užsiregistravęs Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų saugojimą ir/ar perdavimą tretiesiems asmenims. Jei elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie Pirkėjo paskyros, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.

12.3. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, Privatumo politika, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

12.4. Jei elektroninėje parduotuvėje pateiktos nuorodos į kitų trečiųjų asmenų tinklalapius, tai Pardavėjas negarantuoja, kad informacija, kurią galima peržiūrėti paspaudus šias nuorodas, yra teisinga, išsami ar tiksli. Už trečiųjų asmenų pateikiamos informacijos turinį, jos teisingumą, išsamumą ir tikslumą atsakingi tretieji asmenys. Pardavėjas nėra įpareigotas patikrinti perduodamą ar saugomą išorinę informaciją arba nustatyti neteisėtus veiksmus.

12.5. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius.

13. Pardavėjo taikomos rinkodaros priemonės.

13.1. Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti įvairias akcijas ir žaidimus.

14. Apsikeitimas informacija.

14.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo pateiktu elektroninio pašto adresu.

14.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo internetinės parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

15. Baigiamosios nuostatos.

15.1. Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis tarptautinės teisės, Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos teisės aktais.

15.2. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

15.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.