SÄLJNINGS- OCH ANVÄNDNINGSVILLKOR

1. ALLMÄNNA VILLKOR

1.1. Dessa köp- och försäljningsregler (hädanefter - Reglerna) fastställer kundernas på internetaffären boldcup.eu (hädanefter- onlineshoppen), UAB “Miko ir Tado” förlagtryckeris (med företagskod: 123946644, lokaliserat på adressen Maišinės k. 1-2, Trakų r. Sav,) och säljarens (,det företag som driver verksamheten på boldcup.eu,) inbördes rättigheter, skyldigheter, ansvar, varuleverans, bytes- och returrätt. För en kund gäller de regler som är i kraft i tidpunkten av beställning av produkter på onlineshoppen.

1.2. Innan en kund börjar köpa/använda sig av onlineshoppens, boldcup.eu, tjänster ska kunden ha läst och gjort sig bekant med dessa regler.

1.3. Genom att kryssa för rutan vid: “Jag har läst varors köp- och säljs villkor samt integritetspolicyn och jag godkänner villkoren” intygar kunden att hen har bekantat sig med reglernas villkor och kommer att förhålla sig till dem. På så sätt är dokumentet godkänt av bägge parter och blir ett rättsligt bindande dokument, som redogör för kundens och säljarens rättigheter, skyldigheter, förvärv och betalning av varor, varuleverans- och returregler, parternas ansvar, samt andra köp-och säljvillkor relaterade till onlineshoppen.

1.4. Vid nödsituation, eller i följd av Litauens, Europeiska Unionens eller internationella rättens rättsliga omständigheter har säljaren rätt att ändra, rätta till, eller fylla på det här avtalet. Det nya och ändrade avtalet träder i kraft så fort  den offentliggjorts genom publikation på hemsidan boldcup.eu.

1.5. Enligt det här avtalet kan en kund endast vara: 1) en fysisk person; 2) en juridisk person; 3) en behörig företrädare för de ovan nämnda personerna. Genom att lägga en beställning intygar kunden att hen uppfyller ett av de ovan (tre) nämnda kraven, och därmed har rätt att handla i onlineshoppen och vara en kund.

1.6. Kunden ska göra sig bekant med säljarens bekräftade och offentligt publicerade integritetspolicy. Kunden intygar att den bekantat sig och samtycker med de specifika personuppgiftshanteringsmetoderna genom att kryssa för rutan vid: “Jag har bekantat mig med köp- och säljs villkoren samt integritetspolicyn för internetshoppen boldcup.eu och godkänner villkoren”.

1.7. Om säljaren har en rättighet eller skyldighet att uppvisa information eller andra dokument via e-post är det i alla fall kundens ansvar att ange en korrekt och fungerande e-postadress.

1.8. Integritetspolicyns försedda villkor och regler är en integrerad del av detta avtal och ska tolkas i enlighet med varandra.

2. VARUBESTÄLLNING OCH UPPKOMSTEN AV KÖP- OCH FÖRSÄLJNINGSJURIDISKA RELATIONER

2.1. Genom att registrera ett konto på internetshoppens hemsida, boldcup.eu, (med användarnamn och lösenord) kan en kund börja handla och beställa varor.

2.2. Vid beställning av varor på ett av Reglernas anvisade sätt ska kunden fylla i sina personuppgifter i säljarens hänvisade fält. De ska fyllas i på det sätt som anvisas i integritetspolicyn, som förutsätter att kravet på fullständiga och korrekta personuppgifter vid beställning uppnås. Om dessa villkor inte uppnås, och informationen inte är fullständig och/eller korrekt har säljaren rätt att neka kundens beställning.

2.3. Om en kund väljer en vara eller tjänst och sedan fullbordar beställningsprocessens alla steg på rätt sätt, anses det att det har skapats en försäljningsöverenskommelse mellan kunden och säljaren. Därmed uppstår köpets och försäljningens juridiska relationer.

3. KUNDENS RÄTTIGHETER

3.1. Kunden har rätt att handla varor och tjänster på onlineshoppen boldcup.eu enligt dessa Reglers reglemente.

3.2. Kunden har rätt till att avböja (säga nej till) avtalets och beställningens regler och den ordning som fastställs i dessa dokument. Allt i enlighet med lagstiftningen.

3.3. Kunden har retur- och bytesrätt i onlineshoppen endast då; 1) varorna är bristfälligt tillverkade och det är säljarens fel och (2) varorna inte har ändrat utseende eller på något sätt förstörts av kunden.

3.4. Kunden har även andra rättigheter föreskrivna i dessa Regler, i Europeiska Unionen och i internationell rätt.

4. KUNDENS FÖRPLIKTELSER

4.1. Vid användning av hemsidan boldcup.eu ska kunden fullfölja detta avtals förpliktelser, samt hålla sig efter dessa regler, integritetspolicyn och lagstiftningen.

4.2. Kunden åtar sig att inte överlämna sina inloggningsuppgifter (till onlineshoppens hemsida boldcup.eu,) till en tredje part. Om detta villkor inte hålls, ansvarar kunden själv för uppkommen eller i framtiden uppkommande skada. 

4.3. Kunden ska informera säljaren samt överlämna den information som krävs för att fullfölja köp- och säljskontraktets rättigheter och skyldigheter (, såsom förnamn, efternamn, adress, kontaktinformation m.m). Kunden ansvarar för att informationen är korrekt och detaljerad. Om villkoren ovan inte hålls, eller om skada uppkommer i samband med felaktig informering till säljaren, så bär kunden ansvaret.

4.4. Vid beställning av varor eller tjänster ska kunden betala för varor och leverans, såväl som andra eventuella kostnader (om sådana uppges) och ta emot varorna eller tjänsterna på lämplig sätt.

4.5. Plastinnehållande produkter som köpts av köparen (alla pappersbägare av PE eller PLA-belagd kartong) måste vara tydligt märkta "PRODUKTEN INNEHÅLLER PLAST" och vara försedda med en särskild etikett som är godkänd enligt direktiv (EU) 2019/904, som anges i https://www.boldcup.eu/se/ regler. All information relaterad till märkningen finns här https://www.boldcup.eu/se/varumarkesdesign och genom att logga in på sitt https://www.boldcup.eu/se/ -konto. Tillverkaren tar inget ansvar för bristande efterlevnad av märkningskraven för sådana produkter.

4.6. När köparen köper produkter som är belagda med en vattenbaserad beläggning (paper2paper), måste se till att sådana produkter inte klassificeras som plastinnehållande produkter vid genomförandet av direktiv (EU) 2019/904 i sitt land (nationell lagstiftning) och omfattas inte av direktiv (EU) 2019/904 och den föreskrivna märkningen gäller inte. Tillverkaren tar inget ansvar för bristande efterlevnad av märkningskraven för sådana produkter.

5. SÄLJARENS RÄTTIGHETER

5.1. Säljaren har rätt att ändra, stoppa, eller stänga av en eller flera funktioner på onlineshoppens sida boldcup.eu, samt ändra sidans uppläggning.

5.2. Säljaren har rätt att utan förvarning stänga ner hemsidan boldcup.eu. I det fallet skulle alla mottagna och bekräftade beställningar slutföras och nya beställningar inte mottagas.

5.3. Säljaren har rätt att ändra tjänsternas omfattning eller utförandemetod, stänga av alla eller en del tjänster och att beskatta alla eller en del av sina tjänster.

5.4. Säljaren garanterar inte att onlineshoppen kommer fungera kontinuerligt, eller att dataöverföringen av uppgifter kommer ske felfritt. Säljaren ansvarar inte heller för eventuella förluster som sker i samband med onlineshoppens funktion, dess störningar och/eller med dataöverföringsfel.

5.5. Säljaren har rätt att bestämma minimistorleken på en varukorgs storlek, alltså minimala antalet varor en beställning kan ha för att den ska genomföras.

5.6. Om en kund försöker förstöra för onlineshoppens stadiga drift eller verksamhet, eller om en kund på något annat sätt bryter mot sina förpliktelser har säljaren rätt att utan förvarning begränsa eller stänga av kundens möjlighet att använda sig av onlineshoppen. Säljaren ansvarar inte för några av kundens förluster i samband med dessa regleringar.

5.7. Säljaren kontrollerar inte köparens individuella design utan har rätt att vägra att tillverka produkten om köparen inte märker produkten korrekt i enlighet med avsnitt 4.5.

5.8. Säljaren har även andra rättigheter föreskrivna i dessa Regler, i Europeiska Unionen och i internationell rätt.

6. SÄLJARENS FÖRPLIKTELSER

6.1. Säljaren förbinder sig att enligt dessa Reglers och andra dokuments villkor skapa möjligheter för kunden att använda sig av hemsidans (boldcup.eu) tjänster.

6.2. Säljaren förbinder sig att respektera kundens integritet och hantera kundens personuppgifter enligt integritetspolicyn och nationell och internationell lagstiftning.

6.3. Enligt lagen är säljaren skyldig att leverera kundens varor till den givna adressen, samt ta emot retur av varor.

6.4. Om säljaren under några omständigheter inte kan leverera eller producera beställda varor är den skyldig att erbjuda kunden en så lik vara som möjligt. Skulle kunden tacka nej till erbjuden vara är säljaren skyldig att betala tillbaka kostnaden av varorna till kunden (om kunden betalat i förväg) inom 14 arbetsdagar. I alla fall ska säljaren då avbryta beställningen.

6.5. När kunden använder sig av rättigheten föreskriven i Reglerna under punkt 3.3 är säljaren förpliktad att betala tillbaka pengarna inom 10 arbetsdagar. De dagarna räknas från och med dagen då returneringen av varorna mottagits.

6.6. Säljaren förbinder sig till att genomföra skyldigheter uppkommande i dessa Regler, integritetspolicyn och lagstiftning.

7. VARORS DESIGN OCH BESTÄLLNING

7.1. Vid beställning av varor kan kunden skicka in en egen varudesign eller välja en av säljarens föreslagna designalternativ.

7.2. Vid inskickande av egen varudesign åtar sig kunden fullt ansvar gällande brott mot upphovsrätt. Alla anspråk, stämningar eller andra juridiska dokument, som angår den inskickade designen överlämnas direkt till kunden. Säljaren bär inget juridiskt ansvar över designen.

7.3. Om säljaren misstänker att en kunds valda design innehåller kränkande, diskriminerande, rasistisk, xenofobisk (främlingsfientlighet), hatisk eller någon i allmänheten negativt aktad värdering (som t.ex uppmanar hatiskt eller kränkande beteende) har säljaren rätt att inte genomföra kundens beställning och därmed avbryta den.

7.4. De beställda varornas tillverkning börjar då två villkor är uppfyllda: 1) Säljaren har fått inbetalningen; 2) Säljaren har bekräftat varudesignen.

8. VARORS PRISER, BETALNINGSMETOD OCH TERMER

8.1. Varornas pris på onlineshoppen är inte inräknat momsen. När kunden samlat ihop varorna i varukorgen och går för att betala visas det sammanlagda priset, inkluderat moms. Momsen beräknas i enlighet med, vid det tillfället, gällande lagstiftning. 

8.2. Vid beställning av varor eller tjänster ska dessa omedelbart betalas via elektronisk bank eller kreditkort. När beställningen lagts och kunden valt elektronisk bank hänvisas kunden omedelbart till den elektroniska bankens inloggningssystem.

8.3. Betalning via den elektroniska banken är en förskottsbetalning med hjälp av kundens elektroniska banksystem. Vid betalning av varor på det här sättet genereras en betalning på kundens elektroniska banksystem utefter beställningen som lagts. Pengarna ska överföras till säljarens bankkonto. Ansvaret för personuppgifters skydd ligger då hos kundens bank, eftersom transaktionen sker i det elektroniska banksystemet.

8.4. När säljaren tagit emot betalningen för varorna eller tjänsterna och har bekräftat designfilens format och innehåll börjar tillverkningen och leveransplaneringen av de beställda varorna eller tjänsterna.

8.5. Genom att godkänna Reglerna går kunden med på samt ställer sig inte emot att inköpsdokument och momsfakturor skickas till kundens angivna e-postadress eller överlämnas fysiskt tillsammans med varuleverans. I momsfakturan anges de beställda varorna, deras antal, eventuella rabatter, beställningens slutgiltiga pris (inräknat alla skatter) och andra uppgifter i enlighet med bokföringslagsstiftningen.

8.6. Kund och säljare är överens om att priset på en vara kan komma att ändras, även efter en säljarens bekräftelse på kundens beställning. Detta med hänsyn till att objektiva indikatorer kan påverka tillverkningskostnaderna, såsom ökade kostnader för varor, tekniskt fel i informationssystemet eller ytterligare försäljnings- och produktionsrelaterade kostnader. I vilket fall kan bägge parter tacka nej till det nya priset och på så sätt avbryta köpeavtalet. Parterna är överens om att förluster i samband med uppsägning av köp- och säljavtalet, i den ordning som är beskrivet under denna punkt, inte kompenseras från något håll.

9. VARULEVERANS

9.1. Vid beställning av varor och val av leverans är det kundens ansvar att ange en specifik varuleveransplats. För varuleveransen betalar kunden, om inte kund och försäljare kommit överens om något annat.

9.2. Varorna levereras inom 15 kalenderdagar efter att villkoren inskrivna i dessa Regler under punkt 7.4 uppfylls och då börjar dagarna räknas.

9.3. Kunden åtar sig att vara den som tar emot varuleveransen. Vid mottagande av varuleveransen är det viktigt att ha med sig en giltig ID-handling (ID-kort, pass, eller ett körkort av den nyare modellen). Om kunden personligen inte kan ta emot varorna, men varorna är levererade till den angivna adressen, har kunden inte rätt att klaga på leverans till obehörig person.

9.4. Varorna levererar säljaren eller en behörig företrädare. Varorna kan även skickas på posten.

9.5. I grundleveranstjänsten ingår utkörning till en specifik plats, men inte utbärning av varorna. Den tjänsten kan kunden också beställa, men för det tillkommer ytterligare avgifter.

9.6. Säljaren ska, i enlighet med termerna föreskrivna i varubeskrivningen, leverera varorna till kunden. Dessa termer är preliminära och tillämpas dessutom inte i fall där de beställda varorna inte finns i lager. Kunden informeras om bristen på de beställda varorna. Kunden samtycker till att under vissa, för säljaren oförutsägbara eller okontrollerbara omständigheter kan varuleveransen bli försenad.

9.7. När leverans till kund inte blir av eller försenas, på grund av kundens fel, eller till kunden relaterade omständigheter, är säljaren i samtliga fall inte ansvarig för leveransens brutna termer.

9.8. Vid varuleverans ska kunden skriva på leveransens bekräftelsedokument. Om kunden märker att varuförpackningen är på något sätt skadad (ihopknycklad, blöt eller på annat sätt ytligt skadad), eller ser att varorna är skadade och/eller att det är fel varor, har kunden rätt att returnera varorna enligt de anvisningar som föreskrivs under punkt 11, i dessa Regler.

9.9. Ifall varorna är skadade, borttappade eller av någon annan anledning inte kommer fram till kunden, och det är leverantörens fel, är säljaren skyldig att:

a) Informera kunden om orsaken/orsakerna till leveransfelet och förklara omständigheterna. Därefter ska säljaren förlänga leveranstiden och så snabbt som möjligt skicka iväg nya varor; eller

b) Informera kunden om orsaken/orsakerna till leveransfelet och förklara omständigheterna. Därefter betala tillbaka den fulla kostnaden av de antingen skadade eller icke-levererade varorna. I det här fallet skickas inte nya varor.

9.10. Överensstämmelsen mellan varornas kvantitet och beställningen, fakturan, fraktsedeln och uppenbara defekter och brister hos Varorna som uppgår under transport kontrolleras under överföringen av Varorna till Köparen och Köparen måste märka Varorna i medföljande dokument (fraktsedel) eller i andra dokument som tillhandahålls av kuriren eller på angivna platser. Köparen har rätt att skriftligen göra anspråk på dessa defekter till Säljaren senast inom 3 (tre) arbetsdagar från dagen för mottagandet av Varorna, förutsatt att denne har noterat dessa defekter i de dokument som medföljer Varorna eller på den plats som kuriren angett.

9.11. Fullt ansvar för varornas tillstånd (eventuella skador osv.) övergår till kunden i den stund som leveransen tagits emot av kunden.

10. PRODUKTKVALITET OCH FÖRSÄKRING

10.1. Varje produkts uppgifter och information står offentligt på onlineshoppen vid varans produktbeskrivning.

10.2. Säljaren ansvarar inte över att bilderna vid produktbeskrivningen på onlineshoppen ska överensstämma med det verkliga produktens färg, storlek, form eller andra utseendefaktorer.

10.3. Säljaren lämnar en 6-månaders garanti för de varor den producerar, vilken beräknas från leveransen av varorna, under vilken den accepterar anspråk på varornas kvalitet, om köparen uppfyller villkoren för lagring av varorna ( Produkterna ska förvaras i slutna, torra och rena rum. Produkterna ska skyddas mot plötsliga temperatursvängningar i omgivningen och direkt solljus. Förvaringstemperaturen måste säkerställas mellan +5 °C och +25 °C, luftfuktighet 50-60 %. Det rekommenderas att packa upp produkten före användning).

10.4. I de fall då det på grundval av rättshandlingar bestäms en viss utgångsdatum för specifika varor, förbinder sig Säljaren att sälja sådana varor till Köparen på ett sådant sätt att denne ges en reell möjlighet att använda sådana varor till utgången av utgångsdatumet. Lämplighetstiden för användning kommer i alla fall att bero på om lagringsvillkoren för produktionen är uppfyllda.

10.5. Varukvantitetens överensstämmelse med beställningen, fakturan, fraktsedeln och uppenbara defekter på godset och defekter som uppstått under transporten kontrolleras vid överföringen av varorna till kunden och kunden måste märka lasten i det medföljande dokumentet - fraktsedeln. Köparen har rätt att skriftligen framställa reklamation till Säljaren på grund av dessa defekter senast inom 3 (tre) arbetsdagar från dagen för mottagandet av Varan, förutsatt att dessa defekter har noterats i de dokument som medföljer lasten - fraktsedeln.

11. ÅNGER-, RETUR- OCH BYTESRÄTT

11.1. Köparen kan endast returnera defekta varor. För att returnera varor av låg kvalitet, varor med defekter, måste Köparen fylla i en ansökan i fritt formulär för att ta emot returvaror och lämna in den tillsammans med den/de returnerade varan. Begäran i fritt formulär ska ange de särskilda skälen för returen av varorna, observerade defekter och andra viktiga omständigheter som har inverkan på bedömningen av mottagandet av de returnerade varorna.

11.2. Oavsett antalet beställda varor kan kunden endast returnera den del av varorna som är skadade eller av dålig kvalitet. Säljaren tar endast emot varor som är skadade eller av dålig kvalitet. Varor som är i gott skick och väl tillverkade kan inte returneras. Säljaren kompenserar kunden endast för de varorna som är skadade eller av dålig kvalitet, i enlighet med dessa Reglers reglemente.

11.3. Vid returnering måste kunden hålla sig efter dessa villkor:

    11.3.1. Den returnerade varan måste vara i orginalförpackningen. Orginalförpackningen ska vara i det skick som vid varuleveransen.

    11.3.2. Kunden får inte ha skadat varan eller varorna.

    11.3.3. Varorna får inte ha använts eller ändrats i utseende.

    11.3.4. Returnerade varan/varorna ska ha samma tillbehör som varorna var levererade med.

    11.3.5. Vid returnering av vara/varor måste kunden skicka med ett dokument som bekräftar förvärv (kvitto). Kunden måste även skicka med en ifylld begäran (av fri form) att returnera varan/varorna.

    11.3.6. Säljaren har rätt att inte ta emot returnerade varor, om kunden inte håller sig till anvisningarna föreskrivna i den här artikeln.

11.4. Alla gåvor som ingått i varuleveransen måste kunden returnera vid returnering av varor.

11.5. Vid returnering av varor måste kunden ange avsändaradress och paketera varorna på lämpligt sätt, så att de inte skadas under transporten. Säljaren kommer inte att betala tillbaka pengar för varor som skadats under returneringen. Säljaren är inte ansvarig för skicket på varor som skickats felaktigt paketerade, till fel adress eller som skadats eller tappats bort i posten.

11.6. Genom att godkänna dessa Regler samtycker kunden till att pengar återbetalas från säljaren direkt till kundens bankkonto.

11.7. Säljaren har rätt till att inte betala tillbaka kunden för returnerade varor, förrän de returnerade varorna blivit ordentligt kontrollerade.

11.8. Kunden står för kostnaden och risken vid returnering av varor, förutom i de fall då de returnerade varorna är bristfälliga eller av dålig kvalitet.

11.9. För att ångra köpet (häva avtalet) ska kunden meddela säljaren via kontaktuppgifterna angivna på säljarens hemsida.

11.10. Om kunden ångrar köpet (häver avtalet) innan varan skickas, tolkar säljaren det som en avbruten beställning och informerar kunden om det via den angivna e-postadressen. Därefter ska kunden kompensera säljaren för alla direkta förluster som uppkommit som följd av den avbrutna beställningen.

12. ANSVAR

12.1. Kunden ansvarar för alla sina handlingar, utförda vid användning av onlineshoppen, boldcup.eu.

12.2. En kund som är registrerad på onlineshoppen ansvarar själv över skydd av sina inloggningsuppgifter och/eller deras utlämnande till tredje parter. Om en annan person är inloggad på kundens konto kommer säljaren anta att det är kunden.

12.3. Kunden frigörs av allt ansvar, i de fallen då förluster uppstår, då kunden inte bekantat sig med integritetspolicyn och/eller med dessa Regler, även om säljaren rekommenderade det, kunden är skyldig till det och har haft möjligheten att göra det.

12.4. Om det på onlineshoppen finns länkar till tredje parters hemsidor ansvarar säljaren inte för att informationen på dessa sidor är korrekt, sann eller detaljerad. För tredje parters hemsidors informationsinnehåll (om den är korrekt, sann eller detaljerad) ansvarar den tredje parten. Säljaren är inte skyldig till att kontrollera den lagrade eller offentliga informationen eller kontrollera andra parter för eventuella illegala handlingar.

12.5. Vid förekommande av skada, ska den skyldiga parten kompensera den andra parten för alla förluster, som var i direkt samband med skadorna.

13. SÄLJARENS TILLÄMPNING AV MARKNADSFÖRINGSVERKTYG

13.1. Säljaren kan efter sin egen diskretion initiera olika kampanjer och spel.

14. INFORMATIONSUTBYTE

14.1. Alla uppdatering och rapportering till kunden sker via e-post.

14.2. Kunden skickar alla frågor och rapporteringar till säljaren via kontaktuppgifterna angivna under fliken “kontakter” på onlineshoppen.

15. SLUTLIGA VILLKOR

15.1. Dessa regler har upprättats i enlighet med internationell rätt, Europeiska unionen och Litauens lagstiftning.

15.2. För juridiska relationer, med dessa regler i underlag tillämpas Litauisk lagstiftning.

15.3. Alla tvister som uppstår i samband dessa Reglers reglemente skall lösas genom förhandlingar. Om ingen överenskommelse nås, skall tvisten lösas i enlighet med den Litauiska lagen.